*Soru: Hz. Ayşe, Hz. Muhammed’le evlendiğinde 9 yaşında mı idi?

Hz. Ayşe’ye ve peygamberimize yönelik bu iftira,

*Soru: Hz. Ayşe, Hz. Muhammed’le evlendiğinde 9 yaşında mı idi?
*Soru: Hz. Ayşe, Hz. Muhammed’le evlendiğinde 9 yaşında mı idi?
Cevap: İslam düşmanları zaman zaman İslam’ın ne kadar ilkel ve gerici bir din, kız çocuklarını erken yaşlarda evlenmeye zorlayan baskıcı bir din olduğunu vurgulayıp alabildiğine saldırıyorlar. Hatta bu meseleyi Peygamberimizin eşi Hz. Ayşe’nin 9 yaşında evlendirildiğini ileri sürüp İslam düşmanlıklarını bunun üzerine bina ediyorlar. Meseleye bakalım:
Şu hadiste olduğu gibi bazı hadislerde şu bilgi var: "Peygamber (s) benimle 6 yaşımda iken nişanlandı, 9 yaşımdayken de benimle dünya evine girdi."(Müslim 16, Nikah 70, II. 1039)
Hz. Ayşe’nin evliliği ile ilgili İslam tarihi ve rivayetlerle ilgili kaynaklarda yer alan yaygın kanaat de bu yöndedir.
Ancak hadis diye belirtilen bazı bilgilerin doğru olup olmadığını belirlemenin en önemli ölçütü, Kur’an’a uyup uymamasıdır. Kur’an’a ters olan hadisler kesin olarak uydurma sözlerdir. Mesela bu bağlamda şu ayete bakalım:
“Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri deneyin; eğer onların yeterli fikrî olgunluk düzeyine eriştiklerini, reşid olduklarını tespit ederseniz hemen mallarını kendilerine verin, büyüyecekler de mallarını alacaklar diye o malları israf ile ve tez elden yeyip tüketmeyin. Zengin olan (veli) yetim malına tenezzül etmesin, yoksul olan da kararınca yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun; hesap sorucu olarak da Allah yeter.”(Nisa, 6)
Bu ayete göre bir kızın evlendirilebilmesi için evlilik çağına gelmesi, reşid olması, olgunluk çağına gelmesi gerekiyor. Biz müslümanların temel kaynağı Kur’an’dır. Bizi Kur’an bağlar, Kur’an’a aykırı olan her söz, her bilgi, her rivayet, hadis diye bilinen her söz, uydurma hadistir denilir ve çöpe atılır. Peygamber olan Hz. Muhammed ayete aykırı bir iş yapmaz. O halde Hz.Muhammed’in Hz. Ayşe ile evlilik çağına gelince evlendiği kanaati doğrudur, diğer bilgiler yanlıştır.
Buna göre Hz. Ayşe Hz.Muhammed’le 18 veya 19 yaşlarında iken evlenmiş olmalıdır. Bu durumu ilahiyat profesörü Yaşar Nuri Öztürk açıklamıştır. Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, Hz. Ayşe’nin 6 veya 9 yaşında iken evlendirildiği bilgisinin tamamen iftira olduğunu Asrısaadet’in Büyük Kadınları adlı eserinin ‘Hz. Âişe’ bahsinde (sayfa: 29-65) ve İslam’da Büyük Günahlar adlı eserinin ‘İftira’ bölümünde ve bir gazete yazısında delilleri ve belgeleriyle incelemiştir. Buna göre Hz. Ayşe, Peygamberimizle evlendiği zaman, 9 yaşında değil, 18 veya 19 yaşındaydı. Hz. Ayşe’ye ve peygamberimize yönelik bu iftira, Batılı ve İsrailli İslam düşmanı oryantalistler tarafından atılmıştır. Sözü Yaşar Nuri Hocaya bırakalım:
“Hz. Ayşe’nin doğumu, Hz. Muhammed’e peygamberliğinin bildirilişinden 4 yıl sonra değil, bundan 6 yıl öncedir. Buna göre iftiracılar Hz. Ayşe’nin yaşında, daha baştan on yıllık bir küçültme yapmaktadır. Kesin olarak bilmekteyiz ki, Hz. Ayşe, peygamberimizin kendisiyle evlenme iradesini ortaya koyduğu tarih, peygamberliğin gelişinden tam on yıl sonradır. Peygamberimiz bu isteğini, Ayşe’nin babası ve peygamberimizin yakın dostu Hz. Ebu Bekir’e açtığı zaman, Ebu Bekir ona şunu söylemiştir: “Ben, Ayşe’yi akrabamdan Mut’ım’in oğlu Cübeyr’e söz verdim. Eğer onlar bu isteklerinden vazgeçerlerse, Ayşe’nin sizinle evlenmesini ancak o zaman düşünebilirim.”
Mut’ım ailesi, Müslüman olmamış bir aileydi. Hz. Peygamber’e ve İslam’a karşı idiler. İslam öncesi dönemde kızını istedikleri Ebu Bekir, İslam’ın gelişi üzerine bu dine girmiş, Hz. Muhammed’in yakın dostları arasında yer almıştı.
Putperest kalmayı sürdüren Mut’ım Ailesi’nin hanımı, oğullarının Müslüman bir kızla evlenmesine karşı çıkıyor, şöyle diyordu: “Bu Müslüman kız evime girerse oğlumu dininden eder. Buna izin veremem.”
Hz. Ebu Bekir’in, putperest akrabasına kızını gelin olarak vermeyi kabulünün, Ömer Rıza’nın da belirttiği gibi, onun İslam’a girişinden sonra olabileceğini kabul mümkün değildir. Ebu Bekir gibi bir peygamber dostunun, kızını bir putperest aileye gelin göndermesini düşünemeyiz. O halde, Ayşe ile ilgili verilen evlilik sözü, Ebu Bekir’in Müslümanlığı kabulünden öncedir ve bu da gösterir ki, Ayşe, daha babası Müslümanlığa girmeden, birileri tarafından gelin olarak istenecek bir yaştadır.
Ebu Bekir ailesi, putperest akrabalarına İslam öncesi devirde verdikleri sözün geçersiz kılınması için, akrabası Mut’ım’ın bir adım atmasını beklemiştir. Ve o adım, Mut’ım ailesinin hanımı tarafından atılmış, Ayşe’nin serbest kalması bu sayede gerçekleşmiştir.
Kısacası, tarihsel belgeler gösteriyor ki, Hz. Ayşe, Peygamberimiz tarafından eş olarak istendiğinde, en az 14, 15 yaşındadır. Hz. Ayşe’nin Peygamberimizle nikâhlanması, Peygamberimiz tarafından istenmesinden üç yıl sonradır. Bu noktada ittifak var.
O halde, Ayşe’nin, Peygamber evine eş olarak girdiği sırada 18-19 yaşlarında olması gerekiyor. Gerçek budur. Bunun aksi iddia ise Arap-Emevî kodamanlarıyla İslam düşmanı Batılı oryantalistlerin yalanlarıdır.”
Ayrıca Araplarda şöyle bir gelenek varmış: Darünnedve denilen asiller meclisinde nikâh merasimi ve ergenlik çağına gelmiş genç kızların gömlek giyme törenleri de yapılırmış. Bu merasime göre ancak ergenlik dönemine giren kızlar evlenebilirmiş. Bu bilgi şu kaynakta var: (Muhammed Hamidullah, İslam Müesseselerine Giriş, Çev. İhsan Süreyya Sırma, Beyan Yayınları, İstanbul 2013, s. 42.)
Eski Araplarda kızların yaşı ergenliğe girdikten sonra başlarmış. Yani mesela 10 yaşında ergenliğe girmişse onun yaşı 1 olarak kabul edilirmiş, ama asıl yaşı 11’dir. Bu bilgi de şu kaynakta geçiyor: (Musa Carullah, Hatun, Çev. Mehmet Görmez, Kitabiyat Yayınları, s. 81)
Bu duruma göre Hz. Ayşe evlendiğinde ergenlik yaşı 9 olabilir ama asıl yaşı 19 olur. 19 yaşında evlenmesi de normal bir şeydir.

Prof.Dr.Nurullah Çetin