MİRAÇ

Miraç; kendi vücuduna dönüp, vücudunun sonsuz sırlarını anlama yolculuğudur.

MİRAÇ

MİRAÇ

Miraç; kendi vücuduna dönüp, vücudunun sonsuz sırlarını anlama yolculuğudur.

Miraç; var oluşu ve var edeni anlama yolculuğudur.

Miraç; kendi aslını bilme, aslına teslim olma yolculuğudur.

Miraç; kendi beden gemine binip, tefekkür ve şahitlikle yaptığın irfâniyet yolculuğudur.

Miraç; kendi vücud Kur'ân'ına dönüp, o canlı Kur'an'da Allah'ın ayetlerine şahit olma yolculuğudur.

Miraç; kendi vücudunu Kur'ân,vücudunun sonsuz işaretlerini ayet bilme yolculuğudur.

Miraç; kendi bedeninin işlevselliğini seyretme, bedenin sahibine bedende şahit olma yolculuğudur.

Miraç; kendi vücudunun risâlet ve nebilik boyutlarına şahit olma yolculuğundur.

Miraç; kendi vücud şehrinde Cebrâil ile buluşup, vücudun sahibine olan yolculuktur.

Miraç; kendi vücud şehrinde, Allah'a ait olan nice ulvî boyutlara şahit olmaktır.

Meâric Sûresi 3: "Minallâhi zîl meâric"
Meâli: "Ulvî makamların sahibi Allah’tır."

Meâric, Miraç'ın çoğuludur.

Miraç; kendi vücud şehrinde nice makamlara ermektir.

Miraç, vücud şehrinde makamlar görmek, makamlar geçmektir.

İşte bu makamlardan bazıları:

Âdem makamında Âdem ile buluşmaktır, yani tenin oluşumuna şahit olmak ve teni tutan rûha ermektir.

Şit makamında Şit ile buluşmaktır, yani vücudun zıt duygularını birleyebilmektir, kontrol edebilmektir.

İdris makamında İdris ile buluşmaktır, yani kendi vücudunu bir dershane bilip, kendi vücudunda ilmi bir dersle buluşmaktır.

Nûh makamında Nûh ile buluşmaktır, yani vücud gemisine binip vücudun Zâtına teslim olma yolculuğudur.

İsmâil olup İbrâhim'e erme yolculuğu, yani râhimiyetten gelen seslenişe tâbi olup, vücudun Zâtına ermektir.

İbrâhim makamında İbrâhim ile buluşma, yâni râhimiyetten
şekillenip gelen vücudlanma boyutuna ermektir.

Yâkûb makamında Yâkub ile buluşmaktır, yâni kalp sahibi olma yolculuğudur.

Yûsuf makamında Yûsuf'la buluşmaktır, yâni teni tutan Can şehrine karışmaktır,

Musâ makamında Mûsâ ile buluşmaktır, yâni sıfatullah sırrına ermektir.

İsâ makamında İsâ ile buluşmaktır, yâni fenâfillah makamına erip, bedeni çarmıha gerip, rûha karışmaktır.

Muhammed makamında Muhammed'le buluşmaktır, yâni Nûr boyutunun zevkine ermektir.

Bil ki Miraç; Hakk deryasında damla olduğunu anlayıp, Hakk'a karışma yolculuğudur.

Bil ki Miraç; kendi aslına dönmenin, kendini bilmenin irfânî yolculuğudur.

Miraç; varoluşu ve varedeni anlamanın Ulvî yolculuğudur.

Miraç; ten elbisesinden can elbisesine geçmenin Ulvî yolculuğudur.

Kişinin kendinde olan Muhammed nuru ile, Hakk'ın nuruna olan Tevhîd yolculuğudur.

Miraç; vücudun sahibiyle buluşma yolculuğudur.

Temizle aklını, temizle gönlünü dön bedenine Miraç eyle.

Vücud gemine binmiş isen, vücudunu okumaya başlamış isen, vücudunda vücudunun Zâtına şahit olmuş isen, Miraç'ın başlamıştır.

Miraç kelimesi; miraç, urûc, rücû, oruç, irci, aynı kökten gelen kelimelerdir.
Yükselmek,yücelmek, aslına dönmek, merdiven, rücû etmek gibi anlamlara gelir.

Fecr Sûresi 28: "İrciî ilâ rabbike" "sadece vücudunun sahibine dön"

Miraç sırrını anlamak istersen, öncelikle aklını hallerini temizle ve bekle.

Miraç, iki kısımdır. Bedenli olan ve bedensiz olan.

Beden boyutundaki Miraç; bedendeki tecellileri anlamanın yolculuğudur, yani bedenin işleyişini anlama yolculuğudur.
Bu makamda; vücudda tecelli eden, fiil, sıfat, Zât boyutları idrak edilir.
Yani kişi nasıl var olduğunu anlar.

Bedensiz olan yolculuk; bedenin geldiği Ulvî boyut.
Miraç'ın bu mertebelerinde; Rûh, Nûr, Hû, Ehâd, Âmâ boyutları zevk edilir.
Bu mertebelerde beden, akıl, tefekkür yoktur.

Kendi vücud şehrinde, irfâniyet yolculuğu yapanların Miraç'ı mübarek olsun.

Kendi vücudunu ve cümle vücudları tutan Zât'a şahit olanların Miraç'ı mübarek olsun.

Can ile Can olanların, Tevhîd şuuruna ulaşanların Miraç'ı mübarek olsun.

Hakk ile Hakk olanın Miraç'ı mübarek olsun.

Halk'ta Hakk'ı zevk edenlerin Miraç'ı mübarek olsun.

Hû zevkine erenlerin Miraç'ı mübarek olsun.

MİRAÇ

Allah denen Ulvî kudret
Şahit ol ki hep sendedir
O'ndan geldi cümle sûret
O'nun sırrı hep sendedir

Allah gökte sakın sanma
Gör kendinde O sendedir
Sen kendini ayrı sanma
Her nefeste hep sendedir

O'nu görmek ister isen
Dön kendine miraç eyle
O'ndan ayrı değilsin sen
Şahit ol da seyir eyle

Bil kendini gâfil olma
Tenden Can'a miraç eyle
Can'da Can ol tende kalma
Tevhîd'e er miraç eyle

Miraç sırrı refref burak
Bin burağa miraç eyle
Nice makam nice varak
Refref'e er miraç eyle

 

47 - MİRAÇ - Kur’ân’dan Damlalar

Bu internet sitesi hakkında

YOUTUBE.COM

47 - MİRAÇ - Kur’ân’dan Damlalar

47 - MİRAÇ - Kur’ân’dan Damlalar