9 HAZİRAN 2024 AYT SINAVI SORULARI YORUMLARI

SAYISAL SORULAR ZORLADI

9 HAZİRAN 2024 AYT SINAVI SORULARI YORUMLARI

SAYISAL SORULAR ZORLADI

“Sayısal sorularına bakıldığında son yılların en zor AYT sınavıydı denilebilir!”

Yaklaşık 2 milyon öğrencinin başvurduğu “Yükseköğretim Kurumları Sınavı”nın
(YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün gerçekleşti. 2024
YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'yi öğrencilerden alınan bilgilere göre Bilfen Liseleri
Bölüm Başkanları değerlendirdi:

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI BİRSEN ÇİÇEK
BİLGİ VE YORUM BİR ARADA
AYT Türk dili ve edebiyatı sorularının soru kökleri, anlam ve edebiyat oranları AYT ve
ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki sınavlarına benzer niteliktedir. 2024 AYT, orta düzeyde
sorulardan oluşmuştur. Yeni tarz soruya yer verilmeyen sınavda; 24 sorunun 6’sı anlama ve
yorumlamaya, 18’i edebiyat bilgi ve becerisini ölçmeye dayalı sorulardır. Paragraf sorularının
birkaçının çeldiricisi güçlüdür. Edebiyat sorularında Türk edebiyatının temel taşlarını
oluşturan sanatçılar, eserler ve dönem bilgileri sorgulanmış, bilgi yanında öğrenciden bilgiyi
yorumlaması da istenmiştir. Alan bilgisine sahip, analiz yeteneği olan öğrencilerin başarılı
olabileceği bir sınavdır.

SOSYAL BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANI TURGUT ÖZEL
2024 AYT tarih soruları orta zorluk düzeyindedir. AYT ED- SOS bölümünde tarih soruları,
çoğunlukla ilgili konuların temel kazanımları sorgulanmıştır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi
9.sınıf kazanımlarından 4 soru, 10. ve 11.sınıf kazanımlarından birer soru, 12.sınıf
kazanımlarından da 4 soru sorulmuştur.
AYT’de tarih alanında 4 yılın kazanımlarına yer verilmiştir. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
dersine yeni eklenen ünitelerden soru sorulmamıştır. Soruların çözümünde doğrudan tarih
bilgisinin yanında yorum yapabilme gücü de etkili olacaktır. Kısaca 2024-AYT /tarih; alanına
hâkim, düzenli çalışan, tarih okuryazarı öğrencilerin başarabileceği bir sınav olarak
görülmektedir.
COĞRAFYA BÖLÜM BAŞKANI EMİN AVNİ ATALAR
2024 AYT Sosyal Bilimler 1 testinde coğrafyadan 6 soru ve Sosyal Bilimler 2 testinde ise
coğrafyadan 11 soru yer almıştır. Sorular 11. ve 12. sınıflarda okutulan MEB müfredatındaki
kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Sosyal Bilimler 1’de 3 soru 11. sınıftan 3 soru da

12. sınıftan sorulmuştur. Sosyal Bilimler 2’de 11. ve 12. sınıflardan soru sorularak dengeli bir
dağılım yapılmıştır.
Coğrafya dersi ile ilgili alan bilgisini yorumlama, harita ve grafik okuma becerilerini ölçmeye
yönelik sorular yer almıştır. Alanındaki bilgilere hâkim olan ve düzenli çalışan, coğrafya
okuryazarlığına sahip öğrencilerin başarabileceği, zorluk derecesi orta düzeyde olan, net ve
anlaşılır nitelikte bir sınav olduğu görülmektedir.

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI MAHMUT ŞİŞMANOĞLU
TEMPOSU YÜKSEK BİR SINAVDI.
2024 AYT matematik sınavı çok zor ve kolay sorulara yer vermeyen, orta-zor soruların fazla
olduğu bir sınavdır. Sınavda akademik yeterliliğin yanında konular arası geçiş yapabilme ve
işlem becerisi de ölçülmüştür. Soruların MEB müfredatına uygun ve kazanımlar taranarak
oluşturulduğu gözlemlenmiştir.
Sınavda soru dağılımında farklılıklara gidilmesi dikkat çekici bulunmuştur. Örneğin polinom
konusundan soru olmaması, logaritma konusundan bir soru sorulması gibi.
MEB kaynaklarını, yardımcı kaynakları tarayan, akademik bilgisi ve analiz yeteneği olan
öğrencilerin başarılı olabileceği ancak akademik olarak orta ve alt seviyedeki öğrencilerin
zorlanacağı bir sınavdır. Sorular daha çok, iyi hazırlanmış öğrencilere göreydi.
FİZİK BÖLÜM BAŞKANI HAKAN ÖZDEMİR
2024 AYT sınavında 11 ve 12. sınıf konularından yedişer soru sorulmuştur.
Soruların tamamının güncel, hayat ile iç içe geçmiş, yaşam temelli sorulduğu tespit edilmiştir.
Sadece 2 adet işlemli soruya yer verilmiştir. Geri kalan 12 soru, bilgiye dayalı olarak
sorulmuştur. Ezberleyen değil, kavramları iyi benimseyen, içselleştiren ve okuma hatası
yapmayan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir sınavdı.
Sınavda orta düzey öğrenciler için belirleyici sorular bulunmaktadır. Sorulardan üçünde
birden fazla konuya ait kazanımlar birleştirilmiş, bu sayede bir soru aracılığıyla birden fazla
konuya ilişkin kazanım sorgulanmaya çalışılmıştır. Bu durum ölçmede hataya yol açabilir.
2024 AYT fizikte önceki yıllarda çıkan kazanımlar daha az tercih edilmiş. Müfredatın bugüne
kadar az soru sorulmuş kazanımları tercih edilerek detay soru sorulmuş seçicilik artırılmıştır.
Geçen yıla göre daha zor bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.
KİMYA BÖLÜM BAŞKANI DEMET AKÇAYÖZ
SON YILLARIN EN ZOR KİMYA SORULARI İLE KARŞILAŞTIK.
AYT kimya testi müfredata uygun olarak hazırlanmış olup 8 soru 11. sınıf, 5 soru 12. sınıf
kazanımlarından sorulmuştur. Sorular ayrıntıları görebilen, iyi işlem becerisine sahip olan,
okuduğunu anlayıp yorumlayabilen öğrencilerin yapabileceği düzeydedir. Soruların genelinde

birden çok alt kazanım sorgulanmıştır. Bu da sınavın zor ve seçici olmasına neden olmuştur.
Sınavda 12. sınıf müfredatından Kimya ve Elektrik ünitesinde yer alan ‘’Hücre Potansiyelini
Etkileyen Faktörler ve Nernst Denklemi’’ alt kazanımından gelen sorunun öğrencide çelişki
yaratabileceği düşünülmektedir.
Sonuç olarak kimya soruları beklenenden daha zor sorulmuş olup hem bilgi hem de çıkarım
yapmayı gerektirmektedir. Ayrıca bilgi donanımı iyi olan, analitik düşünebilen ve düzenli
çalışan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavdır.
BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI TANER ALTUNBARAN
2024 AYT Sınavında Biyoloji alanında sorulan 13 sorunun; 7’si 11. sınıf konularının, 6’sı ise
12.sınıf konularının kazanımlarından sorulmuştur. Sınav sorularının tamamının kazanımlara
uygun olarak hazırlandığı görülmüştür. Sınavın bilgi açısından çok daha derinlikli bilgi
isteyen sorulardan oluştuğu gözlenmiştir. Bu noktada konuyu tam olarak bilen öğrencilerin
yapabileceği bir sınav denilebilir.