Vergi Yapılandırması ve Affı Neler Getiriyor?

Plana göre Vergi Affı geçmiş vergi yapılandırma ihlallerinide kapsayacak.

Vergi Yapılandırması ve Affı Neler Getiriyor?

Hükümet Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması konusunda taslak üzerinde çalışıyor. Vergi Affı ve Yapılandırmanın 31.10.2020 tarihinde yürürlüğe girmesi, yapılandırmaya son başvuru tarihinin 31.12.2020 olması planlanıyor. Plana göre Vergi Affı geçmiş vergi yapılandırma ihlallerinide kapsayacak. 2020 Vergi Affı ve Yapılandırmanın detayları Dr. Mustafa Alpaslan derledi.

Matrah Artırımı Yaparak Vergi İncelemesinden Kurtulma Konusunda Artırım Nedir?

1- Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı Nasıl Uygulanacaktır?

Beyan edilen Gelir ya da Kurumlar Vergisi matrahının;

1- 2015 Dönemi İçin %35,

2- 2016 Dönemi İçin %30,

3- 2017 Dönemi İçin %25,

4- 2018 Dönemi İçin %20,

5- 2019 Dönemi İçin %15,

Oranında artıran mükelleflerin yasal defter ve belgeleri incelenmeyecektir.

 

 Vergi affında Matrah artırımı ile ilgili vergi oranları aşğıdaki gibidir.

Mükellef Grupları Vergi Oranı
Vergisini zamanında ödeyen mükellefler % 15
Vergisini zamanında ödemeyen mükellefler % 20

 2- KDV ve Gelir Stopajı Vergi Artırımı Nasıl Yapılacaktır?

 

Dönem KDV Artış Oranı Gelir Stopaj Artış Oranı
2015 % 3,5 % 6
2016 % 3 % 5
2017 % 2.5 % 4
2018 % 2 % 3
2019 % 1,5 % 2

Haklarında sahte fatura düzenleme konusunda vergi tekniği raporu veya vergi inceleme raporu bulunan mükellefler açısından matrah artırımı talebi geçmiş 7143 ve 6736 sayılı Yasalarda kabul edilmemiştir. Öte yandan, sahte fatura kullanıcılar yönünden vergi tekniği raporu veya vergi inceleme raporu olsa da  bunlar matrah artırımı yapabilirler.

Vergi İncelemesindeki Mükelleflere Af Durumu Nedir?

Yasal defter ve belgeleri 30.09.2020 tarihine kadar istenmiş olan mükellefler;

1- Tarhı istenen vergi asıllarında %50 indirim,

2- Matrah veya vergi artırımı,

Yollarından birisi ile vergi incelemesine tabi tutulmayacaktır.

Kesinleşmiş Kamu Alacaklarına Önemli Bir Avantaj ve Taksitle Ödeme Seçenekleri 

30.09.2020 tarihine kadar kesinleşmiş olup vadesinde ödenmeyen vergi asıllarıyla ilgili Gecikme Zamları silinecek, bu faiz ve zam yerine düşük oranda faiz alınacak ve kamu alacakları 18 ay taksitlendirilecektir.

Vergi Mahkemesinde, Danıştay da veya Bölge İdare Mahkemelerinde devam eden davaların akıbeti nedir?

Dava aşamasındaki vergi borçlarının vergi asılları %20 veya %50’ye kadar silinecek, gecikme faizi ve vergi cezası alınmayacaktır. Bu borçlar, 18 ay süreyle taksitlendirilecektir.

Muhasebe kayıtlarında bozulan değerlerin düzeltilmesi

İşletme kayıtlarının düzeltilmesi hükümlerinden faydalanmak isteyen mükellefler en geç tasarının yasalaşarak Resmi Gazetede yayımını izleyen 3. Ayın sonuna kadar (Başbakanın açıklamasına göre 31.08.2018) bağlı oldukları vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir.   

1- İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlara İlişkin Kayıtların Düzeltilmesi  Konusu

Genel orana tabi kıymetlerde %10 oranında, indirimli orana tabi olanlarda ise kıymetlerin tabi olduğu KDV oranlarının yarısı oranında katma değer vergisi ödenerek kayıtlara intikal ettirilecektir.  

2- Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Emtianın Kayıtlara Alınması Konusu 

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmelerde mevcut olmayan emtiaların kayda alınması işlemleri, normal satış işlemlerinden farklı değildir. Bu kapsamda düzenlenecek satış faturasında, emtianın tabi olduğu oranda KDV hesaplanacak ve ilgili dönem beyannamesine dahil edilecektir. Geçmişe yönelik ceza ve gecikme faizi uygulanmayacaktır.  Bu düzenleme ile eczanelere de stok kayıtlarını düzeltme imkanı da getirilmektedir.    

3- Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Fiilen Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ile Ortaklardan Alacakların Beyanı   Nasıl Yapılacaktır?

Kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2019 tarihli bilançolarında yer alan ancak işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarını, ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlem kayıtlarını düzeltebileceklerdir. Düzeltilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi ödenecektir.

SGK Prim Borçları, İdari Para Cezaları, Gecikme Zamları Konusunda Yeni Yapılandırmada Neler Var?

30.09.2020 tarihine kadar kesinleşmiş olup vadesinde ödenmeyen SGK alacaklarıyla ilgili Gecikme Zamları silinecek, bu faiz ve zam yerine düşük oranda faiz alınacak ve SGK alacakları 18 ay taksitlendirilecektir.

SGK’ya işverenlerin prim borçları yapılandırma kapsamına alınacaktır. Eski af yasalarında devam eden ödemeler mevcut ödeme planına göre ödenmeye devam ettirilebilir. Bakiye borçlar yeniden yürürlüğe girecek bu yeni yasaya göre de tekrar yapılandırılabilir.

Önceden Konulmuş vergi Hacizleri Nedeni İle Mükelleflerin Gayrimenkul veya Taşıtları üzerindeki Hacizlerin Kaldırılması İşlemi Nasıl Yapılacaktır?

1. Buna göre, yapılandırılan borçlardan mükelleflerin yapmış olduğu ödemeler nispetinde kısım kısım bölümlenebilir menkul ve gayrimenkuller üzerindeki önceden konulmuş vergi hacizleri çözülür.

2. Önceden konulmuş e-hacizler yapılandırma talebi kapsamında kaldırılır.

3. 6183 sayılı Kanunun79. Maddesine göre konulan 3. Şahıslar nezdindeki menkul malların, alacak ve hakların haczi  ve diğer hak hacizleri yapılan ödemeler nispetinde kaldırılabilir.

4. Limited şirket ortakları, ortaklık payı kadar kişisel olarak şirket borçlarını yapılandırabilirler.

5. YMM, SMMM gibi meslek mensuplarının sorumlulukları dolayısıyla kendi adlarına kesilen cezaları ve diğer amme borçlarını yapılandırabilirler.

6. İştirak cezası gibi cezalar nedeni ile sorumlu olan mükellefler de yapılandırma talebinde bulunabilirler.

7. Sahte fatura düzenleme raporu bulunan düzenleyici mükellefler matrah artırımından faydalanamazlar. Kullanıcı durumunda olan mükellefler matrah ve vergi artırımında bulunabilirler.

https://www.muhasebeweb.com/Vergi-Yapilandirmasi-ve-Affi-Neler-Getiriyo