DULKADİRLİ SULTANI ALAÜDDEVLE BOZKURT BEY (*)

Alaüddevle Bozkurt Bey, (1480- 1515 ) Dulkadir oğulları Beyliginin kudretli hükümdarlarından biridir.

DULKADİRLİ SULTANI  ALAÜDDEVLE BOZKURT BEY (*)
Alaüddevle Bozkurt Bey, (1480- 1515 ) Dulkadir oğulları Beyliginin kudretli hükümdarlarından biridir.
Asıl adı Bozkurt, unvanı Alaüddevle' dir. Süleyman Bey 'in oğlu, Şahbudak Bey'in küçük kardeşi, Fatih Sultan Mehmet'i kayınbiraderi, Yavuz Sultan Selim 'in dedesidir.
İyi bir hazinecidir.ilme ve manevi değerlere önem veren , alim ve ulemaya hürmet gösteren, vakiflar ⁷kuran ,35 yıllık yönetim döneminde Dulkadirli Hükümeti tarihine damgasını vuran müstesna bir şahsiyettir.
A.Bozkurt Bey, babası Dulkadirli Sultanı iken Bozok Sancak Bey 'i idi.
A .Bozkurt Bey'in bilinen hayri vakıfların sayısı 107 civarında olup beş adedi Kırşehir 'dedir. Şehirlerin imarına büyük önem vermiştir.
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü 'nün ( Hicri 916, Miladi 1500) 2142 numaralı defterin 19. sırasında kayıtlı Maraş'ta, " Sultan Alaüddevle bin Süleyman Nasreddin Vakfı ' nin dua kısımları hariç 28.01.1986 tarihinde Arapça 6 sayfalık metnin yapılan tercümesi, çok değerli sosyal tarihi vesika olduğunu ortaya koymaktadır. "
Alaüddevle Bey Kanunları :
Osmanlı 'da Fatih ve Kanuni yazılı hukukta nasıl iz bırakmışlarsa,Dulkadirli' de A.Bozkurt Bey de gerek yaptığı sosyal kanunlar , bıraktığı vakfiye senetleri ve kullandığı dil ve düşünce iklimi 500 yıl öncesini değil sanki günümüzü yansıtmaktadır.
Alaüddevle Bey'in koyduğu kanunlar Beyligin/ Hükumetin esaslı bir teşkilatla kalkınmak istediğini göstermektedir.
Şahsuvar oğlu Ali Bey'in yakınlarıyla birlikte öldürülmesinden sonra (1522) Dulkadirli sipahilerinin ellerindeki timarlar alınıp Hazineye katılmış , bu durum Osmanlı 'da büyük sıkıntıları beraberinde getirmiş ve peşpeşe isyanları çıkmasına sebep olmuştur.
Dulkadirli halkı isyan etmiş, Alaüddevle Bey kanunlarıyla yönetilmek istemiş ve Osmanlı bu talebi kabul etmiş, asayiş sağlandıktan sonra Dulkadirli Beylerine Anadolu ve Rumeli'nin değişik yerlerinde Beylerbeyligi ve Sancak Beyligi verilmiştir.
Alaüddevle Bey'in vasiyetleri ;
Sultan Alaüddevle; Kendinden önceki ceddinin yaptığı gibi temiz ve helal mallarıyla medreseler ,zaviyeler bina etmek için ebedi Vakıflar kurduğunu,
- Medresede tahsil gören talebinin ve mahalli ahalinin beş vakit namaz kılmayı için mescitler yaptırdığını,
-Mescide sünneti bilen , Hanefi mezhebinde bir imam nasp ve tayin ettiğini, İmamı Azam' in kavlince hareket edileceğini,
- Medresede tefsir, hadis , şer i ve aklı ilimlerin verilmesini,
- Seçilecek müderrislerin şarap içmeyen ve güzel ahlaklı olmasını,
-Vakfa düzenli gelir sağlayan zeytinlikler üzüm bağları, pirinç tarlalarının tahsis edildiğini ve bu arazi ve köylerin ismen belirtildiğini, evkafin tahsisatıni yaptığını, her kim yazılanı tağyir eder ve yazılanlara muhalif olursa iftiracı ve yalancı olduğunu ve her kim olursa olsun zulüm işlemiş ve Allah' ın lanetinin bu zalimlerin üzerine olacağını,
- Camilerin mumu ,kandili, hasırı için dahi bir köyün gelirinin tahsis edildiğini,
- Günde iki defa yemek pişirilir fukaraya, yoksullara, yetimlere ve yolculara kuşluk vakti ve ikindiden sonra dağıtılacagını,
-Vakfiye tevliyet evladına , evladı evladına, kardeşlerine ve çocuklarına, kızlarının çocuklarına aşağıya doğru nesil boyunca onlara ait olduğunu,
Kendisinin hayır duadan unutulmamasini , ders ve namaz sonraları kendisine dua edilmesini vasiyet etmiştir. Ve torunları olarak deriz ki ;
Camiler, okullar, çarşılar yapan
Vakıflar yoluyla fakiri gören
Koyduğu kanunlar örnek alınan
Alaüddevle Bozkurt Bey'i ararız.
22.09.2022
Ahmet Dulkadiroğlu
* Ahmet Dulkadiroğlu , Kırşehir ve Yöresinin Kavmi Yapısı Dünden Bugüne Dulkadiroğulları 2002,Ankara, Genişletilmiş basılmamış hali
Fotoğraf açıklaması yok.